Ques nv : Factuurvoorwaarden

  Klachten
 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

 2. Betalingsmodaliteiten
 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar per overschrijving tenzij anders overeengekomen. De termijn van 30 dagen voorzien in artikel 4 van de Wet van 2 augustus 2002 wordt uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

 4. Facturatiegegevens dienen voor aanvang van de prestatie(s) doorgegeven te worden aan onze firma. Facturatiegegevens kunnen tijdens en na de prestatie enkel gewijzigd en/of toegevoegd worden mits goedkeuring van onze firma en het betalen van een administratieve kost van €85.

 5. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg voor aanvang der werken of tussentijds tijdens de werken.

 6. Onze firma heeft het recht schuldvergelijking toe te passen tussen bedragen die de klant haar verschuldigd is en bedragen die zij aan hem verschuldigd zou zijn uit welke hoofde ook en zelfs in verband met andere contracten.

 7. Laattijdige betaling, kosten en aankleven
 8. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 1 % per maand opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens onze firma.

 9. Indien de klant nalaat het factuur te betalen binnen de afgesproken termijn worden alle andere verschuldigde sommen in hoofde van de klant integraal en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen, en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten.

 10. De klant neemt er kennis van dat laattijdige gedeeltelijke betalingen vooreerst aangerekend zullen worden op verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten.

 11. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

 12. Beëindiging
 13. Bij beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht tijdens de uitvoering van de werken is de klant gehouden de werkelijk gemaakte onkosten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen. Daarenboven is de klant onze firma in dergelijk geval een vergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van de totale opdracht zonder BTW, met een minimum van 125 euro voor het feit van het verder verlies van de opdracht. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.

 14. Indien de klant haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (zoals in geval van een negatief eigen vermogen, beslaglegging op goederen van de klant, gerechtelijke uitvoering tegen de klant…) behoudt onze firma zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding van onze firma.

  Pand op schuldvorderingen
 15. Door het sluiten van de overeenkomst, geeft de klant al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van onze firma, tot zekerheid van al zijn verplichtingen voortvloeiend uit zijn overeenkomst(en) met onze firma.

 16. Aanvaarding
 17. De aanvaarding van het factuur geldt als aanvaarding van de factuurvoorwaarden.

 18. Aanvullend karakter
 19. Deze factuurvoorwaarden maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van onze firma gevestigd te Meerhout. In gevallen waarin deze voorwaarden geen of niet voldoende duidelijkheid verschaffen gelden de Algemene Voorwaarden van onze firma. Op uw verzoek wordt u daarvan een exemplaar toegezonden of u kunt deze downloaden van onze website.

 20. Uitdrukkelijk Arbitrage Beding
 21. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.